Teczowy Most

Regulamin serwisu Tęczowy Most

Przed rejestracją w serwisie teczowymost.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem portalu.

§ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.teczowymost.pl („Serwis”).
 2. Administrator Serwisu świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – („Ustawa o prawach konsumenta”), usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego – dostarczania treści cyfrowych.
 3. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: admin@teczowymost.com.pl , który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ART. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje przy wykorzystaniu właściwych formularzy interaktywnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie (co obejmuje w szczególności także nazwę, login Użytkownika Serwisu), z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).
 4. Zakazane jest umieszczanie w treści Wirtualnego Nagrobku, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Wirtualnego Nagrobka lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych, a także rozsyłanie do Użytkowników Serwisu niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Użytkownicy Serwisu i inne osoby z niego korzystające, zobowiązane są do: (i) przestrzegania praw Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; (ii) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; (iii) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Wirtualne Nagrobki lub Komentarze Użytkownika Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Wirtualnych Nagrobków lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu, jak też Wirtualnych Nagrobków lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Wirtualnego Nagrobku lub Komentarza z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ART. 3 KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Wyróżnia się trzy (3) kategorie Użytkowników Serwisu, co jest związane w szczególności z rodzajem Usług oraz funkcjonalności Serwisu. z których korzysta Użytkownik Serwisu : (i) Komentator, (ii) Ogłoszeniodawca, (iii) Zarejestrowany Ogłoszeniodawca.
 2. Zbiór danych o Użytkowniku Serwisu, w tym określenie kategorii Użytkownika Serwisu i związanych z tym Usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik Serwisu może korzystać, stanowi Konto Użytkownika . Stosownie do kontekstu pojęcie to jest używane również dla oznaczenia zawartości przypisanej do Użytkownika Serwisu, dostępnej dla niego po zalogowaniu się do Serwisu.
 3. Tylko Komentator może korzystać z Usług Serwisu w formie zamieszczania Komentarzy.. Uzyskanie statusu Komentatora następuje w wyniku rejestracji w Serwisie, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu, co jest połączone z zawarciem umowy o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Tylko Ogłoszeniodawca oraz Zarejestrowany Ogłoszeniodawca mogą korzystać z Serwisu w formie posiadania Wirtualnego Nagrobka. Uzyskanie statusu Ogłoszeniodawcy następuje w wyniku zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu, co jest połączone z zawarciem umowy o odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Uzyskanie statusu Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy następuje w wyniku rejestracji Konta Użytkownika o rodzaju „Zarejestrowany Ogłoszeniodawca” lub zmiany dokonanej w Koncie Użytkownika Komentatora, przez tego Użytkownika Serwisu, poprzez wybranie opcji „Zmień rodzaj konta”, dostępnej w menu ustawień Konta Użytkownika, oraz zatwierdzenia tej zmiany przyciskiem „wyślij”. Z chwilą dokonania tej zmiany Użytkownik Serwisu traci status Komentatora, a tym samym możliwość korzystania z Usług, o których mowa w ust. 3, uzyskuje natomiast status Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, oznacza to również zmianę zawartej umowy z inicjatywy Użytkownika Serwisu.
 6. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca posiada możliwość zarządzania Wirtualnym Nagrobkiem, które będą powiązane z Kontem Użytkownika, co następuje za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika, powiązanego z Kontem Użytkownika (w tym dokonywania ich aktywacji, wyłączania, edycji danych Wirtualnego Nagrobka, dokonywania wyboru sposobu płatności oraz samych płatności za emisję Wirtualnego Nagrobka, ustawiania zdjęć w Wirtualnym Nagrobku oraz usuwania i zamieszczanie nowych fotografii do Wirtualnego Nagrobka, ustawiania przypomnień ze wskazaniem czy następują e-mailem).,
 7. Zarejestrowany Wirtualny Nagrobek jest w odniesieniu do zamieszczonych przez niego Ogłoszeń Ogłoszeniodawcą, przez uzyskanie statusu Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy uzyskuje natomiast dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu, związanych z możliwością zarządzania Ogłoszeniami, które będą powiązane z Kontem Użytkownika. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Ogłoszeniodawcy, stosuje się do Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z postanowień dotyczących Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.

§ART. 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Zawarcie umowy jako Ogłoszeniodawca, umożliwiającej emisję Wirtualnego Nagrobka, następuje przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie www.teczowymost.pl/dodaj/, zaś jako Komentatora lub Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcę przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.teczowymost.pl/rejestracja/ („Rejestracja”).
 2. Rejestracja jako Komentatora lub Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy wymaga w szczególności podania: loginu, hasła oraz adresu e-mail (na który zostanie przesłany kod aktywacyjny), w przypadku Ogłoszeniodawcy podanie adresu e-mail ma charakter opcjonalny. We wszystkich przypadkach dokonanie Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz osobną informacją dla Użytkownika Serwisu, obejmującą elementy wyszczególnione w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta , której treść uwzględnia Kategorie Użytkowników Serwisu.
 3. Rejestracja wymaga wyrażenia wyraźnej zgody na to by spełnianie świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy, przy czym Komentator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym , co następuje przez wybranie opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w ustawieniach za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika. W taki sam sposób usunięcia Konta Użytkownika może dokonać Zarejestrowany Ogłoszeniodawca co jednak nie wpływa na zawarte przez niego umowy w zakresie poszczególnych Wirtualnych Nagrobków, a jedynie oznacza rezygnację z korzystania z Usług – dodatkowych funkcjonalności – z jakich może korzystać Zarejestrowany Ogłoszeniodawca.
 4. Warunkiem wejścia w życie umowy i rozpoczęcia świadczenia usług w stosunku do Ogłoszeniodawcy, który nie podał przy Rejestracji adresu e-mail, jest fizyczne pobranie przez niego po zakończonej Rejestracji pliku w formacie pdf, obejmującego potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta („Potwierdzenie zawarcia umowy”). W przypadku Użytkowników Serwisu, którzy przy Rejestracji podali adres e-mail, Potwierdzenie zawarcia umowy jest przesyłane na podany adres e-mail bezpośrednio po zakończeniu Rejestracji.
 5. Warunki odnoszące się do zamieszczania Wirtualnego Nagrobka określone są w Art. 5 Regulaminu.
 6. Wskutek Rejestracji jako Komentator założone zostaje Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, które umożliwia zamieszczenie przez niego Komentarzy,
 7. Wskutek Rejestracji jako Zarejestrowany Ogłoszeniodawca założone zostaje Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, umożliwiające zarządzanie Ogłoszeniami powiązanymi z tym Kontem, w tym korzystanie z dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników Serwisu Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.
 8. Zabrania się wykorzystywania Konta Użytkownika do celów innych niż wskazane w ust. 6 i 7 powyżej, w tym w szczególności dla celów, o których mowa w Art. 2 ust. 5.
 9. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego Konta Użytkownika osobie trzeciej, w tym danych/informacji umożliwiających korzystanie z Serwisu w zastępstwie tego Użytkownika Serwisu, odpowiedzialność ponosi posiadacz konta – Użytkownik Serwisu, który dokonał Rejestracji.
 10. Zabronione jest zakładanie wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika Serwisu (z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności o dopuszczalności powiązania Wirtualnego Nagrobka z Kontem Użytkownika należącym do Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy) lub przy użyciu jednego komputera (za wyjątkiem sytuacji gdy następuje to za zgodą Administratora Serwisu po wykazaniu przez zainteresowane osoby, iż Rejestracja za pomocą tego samego komputera ma dotyczyć innych osób) oraz wykorzystywanie różnych Kont Użytkownika Komentatora należących do tej samej osoby do oceniania lub komentowania tego samego Wirtualnego Nagrobka. Niedozwolone jest również dodawanie przez Użytkownika Serwisu Komentarzy do Wirtualnego Nagrobka zamieszczonych przez tego Użytkownika Serwisu .
 11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w tym na wniosek Ogłoszeniodawcy, pod którego Wirtualnym Nagrobku zamieszczono dany Komentarz.
 12. W przypadku naruszenia powyższych zasad Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy w Serwisie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych (w tym Komentarzy, Ulubionych itp.) informując o tym Użytkownika Serwisu drogą e-mailową na adres podany w trakcie Rejestracji. Odblokowanie Konta Użytkownika jest możliwe w razie przyjęcia przez Administratora Serwisu wyjaśnień Użytkownika Serwisu co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Serwisu.
 13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi w przypadku braku aktywności Użytkownika Serwisu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, tj. gdy Użytkownik Serwisu nie dokonał w tym czasie udanego logowania do Serwisu.
 14. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Komentarzu lub Ogłoszeniu albo związanej z nimi działalności Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności jego działania, pod rygorem usunięcia Konta Użytkownika i zamieszczonych przez niego Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka z Serwisu: oraz
  2. natychmiastowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka z Serwisu.
 15. Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 13 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka z Serwisu. Jednakże Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą e-mailową (dotyczy Komentatorów oraz Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców, a Ogłoszeniodawców nie będących Zarejestrowanymi Ogłoszeniodawcami tylko o ile wyraźnie podali swój adres e-mail Administratorowi Serwisu) o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Wirtualnego Nagrobka z Serwisu.

§ART. 5 WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

 1. Zamieszczenie Wirtualnego Nagrobka w Serwisie wymaga dokonania Rejestracji Ogłoszeniodawcy zgodnie z Art.4 Regulaminu.
 2. Poprzez dodanie Wirtualnego Nagrobka Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i opis, które są elementem Wirtualnego Nagrobka zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe. Poprzez dodanie Wirtualnego Nagrobka Ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w Wirtualnym Nagrobku treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Ogłoszeniodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Wirtualnego Nagrobka utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Wirtualnego Nagrobka treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
 3. Treść i charakter zamieszczanego Wirtualnego Nagrobka muszą być zgodne z kategorią lub działem, w którym zostaje ono zamieszczone. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, ofert kupna, sprzedaży i wynajmu oraz treści lub usług dostępnych po dokonaniu przedpłaty (w tym doładowań i płatności sms).
 4. Wirtualny Nagrobek musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:
  1. wszelkie treści, w szczególności fotografie i opis, które są elementem Wirtualnego Nagrobka są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem.
  2. co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Wirtualnego Nagrobka jest nie mniejszy niż 350px,
  3. fotografie stanowiące element Wirtualnego Nagrobka nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,
 5. Administrator Serwisu ma prawo weryfikacji zgodności Wirtualnego Nagrobka z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku gdy Wirtualny Nagrobek nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, zablokować dostęp do Wirtualnego Nagrobka już zamieszczonego lub usunąć Wirtualny Nagrobek z Serwisu.
 7. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Wirtualnym Nagrobku lub związanej z nim działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Wirtualnego Nagrobka z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Wirtualnym Nagrobku, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego usunięcia z Wirtualnego Nagrobka nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie wirtualnego nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu.
  2. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu; lub
  3. odmowy zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia wirtualnego nagrobka z Serwisu.
 8. W przypadku braku uczynienia przez Użytkownika zadość któremukolwiek z wezwań Administratora Serwisu, wskazanych w ust. 10 pkt a-e powyżej, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu.
 9. W przypadku, gdy weryfikacja przeprowadzona przez Administratora Serwisu na podstawie dostarczonych przez Użytkownika, zdjęć lub dokumentów, wykaże, że poprzez zamieszczenie Wirtualnego Nagrobka doszło do naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu, Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika o tym fakcie lub o braku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Wirtualnym Nagrobku. Ponadto Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do przedstawienia swojego stanowiska oraz wyjaśnienia przyczyn zachodzących rozbieżności pomiędzy treścią Wirtualnego Nagrobka, a rzeczywistym stanem faktycznym. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi Administratorowi swojego stanowiska, bądź przedstawione stanowisko nie wykaże legalności danych zawartych w Wirtualnym Nagrobku, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia wirtualnego nagrobka w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Wirtualnych Nagrobków lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu.
 10. Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie, zablokowania dostępu do Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu.
 11. Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą emailową (w przypadku gdy Użytkownik Serwisu podał adres e-mail Administratorowi Serwisu) o zamiarze zablokowania dostępu do Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia nagrobka z Serwisu.
 12. Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w swoim Wirtualnym Nagrobku drogą e-mailową, telefoniczną, sms-em lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.teczowymost.pl w dziale „kontakt”. Zmiany te mogą zostać wykonane dopiero po weryfikacji Ogłoszeniodawcy poprzez podanie hasła do zmienianego Wirtualnego Nagrobka (podawanego przez Użytkownika Serwisu w procesie zamieszczania Wirtualnego Nagrobka) lub jeżeli zmiany te zostały wysłane z telefonu (e-maila), którego numer (adres e-mail) znajdują się w edytowanym Wirtualnym Nagrobku. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia swojego hasła osobom trzecim.
 13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zmiany zdjęć w Wirtualnym Nagrobku jeżeli od ostatniej zmiany fotografii w danym Wirtualnym Nagrobku upłynął okres krótszy niż 30 dni lub jeżeli przesłane zdjęcia przedstawiają inną osobę niż ta, której fotografie dotychczas znajdowały się w edytowanym Wirtualnym Nagrobku.
 14. W chwili zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka, Wirtualny Nagrobek zostanie automatycznie powiązane z Kontem Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, jeżeli osoba zamieszczająca Wirtualny Nagrobek jest aktualnie zalogowana w Serwisie jako Zarejestrowany Ogłoszeniodawca. Informacja o nazwie przypisanej do interfejsu Konta Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, z którym zostanie powiązane Wirtualny Nagrobek będzie wyświetlana w formularzu zamieszczania Wirtualnego Nagrobka.
 15. Wirtualny Nagrobek może być w danej chwili powiązane tylko z jednym Kontem Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy.
 16. Ogłoszeniodawca, umieszczając w Wirtualnym Nagrobku dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu i Odwiedzających oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
 17. Za emisję Wirtualnego Nagrobka w Serwisie pobierana jest stała opłata w wysokości 50 zł na okres 1 roku brutto („Opłata”). Stanowi ona łączne wynagrodzenie za możliwość emisji Wirtualnego Nagrobka przez 1 rok.
 18. Zamieszczenie Wirtualnego Nagrobka przez Administratora Serwisu w Serwisie następuje niezwłocznie po uiszczeniu Opłaty, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych. Zapłaty Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Administratora Serwisu wskazany po dokonaniu przez Użytkownika Serwisu prawidłowej Rejestracji. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Serwisu należną kwotą. Użytkownik powinien dokonać płatności nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu Potwierdzenia zawarcia umowy na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku braku jego wskazania, po pobraniu pliku w formacie pdf obejmującego Potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców Administrator Serwisu w ramach dostępnych funkcjonalności udostępnia.
 19. Zawarcie umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku uiszczenia Opłaty, jednak jej uiszczenie jest warunkiem zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka w Serwisie. Na wyraźny wniosek Użytkownika Serwisu, zawierający w swojej treści zobowiązanie do uiszczenia Opłaty oraz jednocześnie za zgodą Administratora Serwisu, możliwe jest zamieszczenie Wirtualnego Nagrobka przed uiszczeniem Opłaty przez Użytkownika.
 20. Opłata nie podlega zwrotowi w sytuacjach, gdy Administrator Serwisu gotów był świadczyć Usługi ale było to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu, w tym:
  1. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie wirtualnego nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu;
  2. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Wirtualnym Nagrobku;
  3. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Wirtualnego Nagrobka lub usunięcia Wirtualnego Nagrobka z Serwisu w okresie ważności Wirtualnego Nagrobka na wniosek samego Ogłoszeniodawcy.

§ART. 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty , ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.
 2. Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewnia, że zamieszczane w Wirtualnym Nagrobku lub w komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Serwisu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 1. Zamieszczający Wirtualny Nagrobek Ogłoszeniodawca upoważnia Administratora Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia:
  1. dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Serwisu;
  2. modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii;
  3. zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek Użytkownika Serwisu zamieszczającego Wirtualny Nagrobek (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu ogłoszeniowym w procedurze Rejestracji);
 1. Administrator Serwisu ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.
 3. Administrator Serwisu ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z Utworu w granicach posiadanej Licencji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Wirtualnym Nagrobkiem lub Komentarzem tego Użytkownika Serwisu .

§ART. 7 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Z chwilą Rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) .), w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu:
  1. numer telefonu,
  2. imię lub pseudonim,
  3. adres e-mail,
  4. wizerunek,
 3. Użytkownik Serwisu zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone w wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika lub legalności Wirtualnego Nagroka, zgodnie z art. 5 ust. 10 lub 12 powyżej , Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, numer dowodu, data ważności dowodu osobistego, płeć.
 5. Dane osobowe wskazane w ust. 4 powyżej, zostaną usunięte przez Administratora Serwisu po zakończeniu procesu weryfikacji, określonego w art. 5 ust. 12 Regulaminu.
 6. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Wirtualnym Nagrobkiem lub Komentarzem tego Użytkownika.
 7. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Wirtualnym Nagrobku lub Komentarzu w celu administrowania Serwisem w tym realizacji Usług zgodnie z Regulaminem.
 8. Administrator Serwisu szanuje prywatność Użytkowników Serwisu i osób trzecich których dane osobowe zostały zamieszczone w Wirtualnym Nagrobku lub Komentarzu oraz dokłada szczególnej staranności, uwzględniającej w rozsądnym stopniu aktualne możliwości techniczne oraz standardy powszechnie przyjęte przy tego typu działalności, w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 9. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Podanie przez Użytkowników Serwisu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej, dane osobowe przekazane przez Użytkownika, będą usunięte przez Administratora Serwisu, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora Serwisu.
 13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub później.
 14. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych, w szczególności stosownymi dokumentami. Jeżeli prawdziwość tych danych budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora Serwisu, może on odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym Rejestracji Konta Użytkownika oraz zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza w Serwisie. W tej sytuacji Użytkownik Serwisu zamiast Potwierdzenia zawarcia umowy otrzymuje informację o odmowie jej zawarcia ze strony Administratora Serwisu.
 15. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności danych zawartych w Wirtualnym, Nagrobku lub Komentarzu, w tym w szczególności legalności przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku osoby trzeciej stanowiących element Wirtualnego Nagrobka, w szczególności poprzez przedstawienie Administratorowi Serwisu oryginalnych niezmodyfikowanych fotografii, zgody właściwych osób na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwości po stronie Administratora Serwisu, czy Użytkownik Serwisu ma prawo wykorzystać dane osobowe w tym wizerunek osoby trzeciej w Wirtualnym Nagrobku lub Komentarzu, Administrator Serwisu ma prawo odmówić świadczenia Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza w Serwisie (ust. 15 zdanie 3 stosuje się odpowiednio) albo usunąć Wirtualny Nagrobek, Komentarz lub Konto Użytkownika z Serwisu.
 16. Jednocześnie przedmiotem ochrony ze strony Administratora Serwisu są inne dane dotyczące osób korzystających z Serwisu tzw. dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu. W szczególności mogą to być takie dane jak:
  1. logi systemowe (każda wizyta na stronie Serwisu jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych; zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie);
  2. cookies (alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej Serwis poprzez przeglądarkę internetową, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznawania poszczególnych osób podczas kolejnych wizyt na stronie Serwisu oraz umożliwiają gromadzenie takich informacji o komputerze tych osób, jak adres IP, system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki internetowej; informacje jakie Administrator Serwisu uzyskuje za pomocą cookies służą utrzymaniu sesji danej osoby (po zalogowaniu), tworzeniu statystyk, optymalnemu dostosowaniu oferty w ramach Serwisu do potrzeb osób korzystających z Serwisu oraz zwiększeniu wygody korzystania ze strony Serwisu);
  3. pliki web beacons (umieszczone na stronie Serwisu obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies; podczas otwierania strony Serwisu grafika zostaje załadowana i zarejestrowana przez serwer w internecie; informacje te Administrator Serwisu wykorzystuje by nieustannie optymalizować treść i funkcjonalności strony Serwisu ze strony korzystających z niego ; Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi standardowo przez przeglądarkę osoby korzystającej z Serwisu w ramach komunikacji internetowej).
  4. Na stronie Serwisu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia korzystania z możliwości jakie daje Serwis. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administratora Serwisu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika Serwisu w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) oraz na podany przez niego numer telefonu.
 17. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na archiwizację i przechowywanie wszelkich danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administratora Serwisu spełnienia wymogów ustawowych, w szczególności wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

§ART. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Wirtualnych Nagrobków lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dany Wirtualny Nagrobek lub Komentarz.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dany Wirtualny Nagrobek lub Komentarz.
 4. Administrator Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Wirtualnym Nagrobku lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administratora Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Wirtualnym Nagrobku lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w Art. 9 poniżej.
 5. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak też pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a innymi osobami, w tym Odwiedzającymi.
 6. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.
 8. Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .
 9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

§ART. 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, jak też w szczególności bezzasadnym, w ocenie Użytkownika Serwisu, zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, odmową świadczenia Usług, czy usunięciem Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres admin@teczowymost.com.pl.
 2. Składana reklamacja musi zawierać: (i) te same dane identyfikacyjne, których Użytkownik Serwisu użył przy Rejestracji, z uwzględnieniem późniejszych zmian, a w przypadku osób niebędących Użytkownikami Serwisu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zgłaszającego reklamację; (ii) dokładne wskazanie Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza którego dotyczy reklamacja poprzez podanie nr telefonu oraz imienia/nicku zawartego we wskazanym Wirtualnym Nagrobku lub Komentarzu; dokładne wskazanie powody zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści Wirtualnego Nagrobka lub Komentarza które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia; (iii) w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji .
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Na Usługi nie jest udzielana gwarancja.
 5. Administrator niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

§ART. 10 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Strona Serwisu została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek Internet Explorer od wersji 6 (możliwość pobrania ze strony: www.microsoft.com), Mozilla Firefox 3.X (możliwość pobrania ze strony: www.mozilla-europe.org), Opera (możliwość pobrania ze strony: www.opera.com), Google Chrome (możliwość pobrania ze strony www.google.com/chrome).
 2. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).
 3. Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika Serwisu.
 4. Do kontaktu z Administratorem Serwisu Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.
 5. Techniczne środki ochrony treści cyfrowych, stosowane przez Administratora Serwisu obejmują redundantne zasilanie chroniące przed skutkami awarii zasilania, macierz dyskową RAID dla ochrony zapisanych na dyskach danych, zaporę ogniową Cisco, automatyczną replikację bazy danych, regularny backup przechowywanych danych oraz kryptograficzne środki ochrony danych.

§ART. 11 MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ UŻYTKOWNIKA
SERWISU WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Ogłoszeniodawcy wynosi 1 rok (co stanowi okres emisji Wirtualnego Nagrobka), w przypadku Komentatora natomiast nie istnieje minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a Komentator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, co następuje przez wybranie opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w ustawieniach za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika. Taki sam skutek wywiera usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu.

§ART. 12 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik Serwisu nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 1 rok od dnia powiadomienia go przez Administratora Serwisu o zmianie Regulaminu lub nie poinformuje Administratora Serwisu, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, co skutkuje wygaśnięciem umowy po upływie 1 roki, tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy. Termin ten liczony jest w taki sposób, iż jeżeli w pierwszym dniu otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik dokona wypowiedzenia umowy lub poinformuje, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, wówczas termin pozostały do wygaśnięcia umowy wynosi 1 rok, w przypadku gdy nastąpi to później, termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu, aż do upływu 1 roku od otrzymania ww. informacji, co oznacza akceptację zmian Regulaminu. Administrator powiadamia Użytkownika Serwisu o zmianie Regulaminu drogą e-mailową na adres wskazany przez Użytkownika Serwisu w procesie Rejestracji lub przez przesłanie wiadomości sms informującej o zmianie oraz podaniem linku do zmienionej treści Regulaminu. Powiadomienie jest skuteczne z tym samym dniem.
 5. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://teczowymost.pl/regulamin/

Czym jest tęczowy most?

Po odejściu pupila z naszego świata pozostaje ból i pustka. Dla wielu z nas pupil nie jest jedynie zwierzęciem, ale prawdziwym członkiem rodziny. Świadomość, że nie jesteśmy sami daje nam dużo siły. W takim momentach dobrze jest wiedzieć, że inni ludzie również zmagają się z utratą swojego pupila. Jesteśmy właśnie w takim miejscu, tworząc wspólnie społeczność wzajemnego wsparcia.

Jesteśmy również na:

facebook